"Вплив Інтернет-залежності на життєконструювання особистості." // Психологічні перспективи.Спец. випуск: проблеми кіберагресії.-К.:Промдрук,2012.-Т.1.-244с.-С.218-224.
"Проблема  Інтернет-залежності в юнацькому віці."//Педагогічна газета.-2012. №7(215).-С.5.
"Огляд практик спілкування в мережі Інтернет. " // Наук. студ. із соц. та політ. психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології ; [ред.рада:М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень,С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2012. – Вип. 31(34). – 216 с. – С. 93–102.
"Віртуальна реальність та Інтернет - середовище в ракурсі постмодерну." // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2012. – Т. 11; вип. 6 – С. 516–522.
"Специфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів інтернет-мережі." // Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив : зб. ст. методол. семінару НАПН України (Київ, 3 квітня 2013 р.). – С. 274–284. http://www.irbis-nbuv.gov.ua
"Практики Інтернет-комунікації." // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2013. – Т. 11; вип. 7; ч. 2. – С. 253–259.
"Стилі он-лайн спілкування Інтернет-користувачів в повсякденній мережній діяльності." // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / МОН України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля ; [голова ред. колегії: д. психол. н., проф. Н. Є Завацька]. – Луганськ : НОУЛІДЖ, 2013. – № 3(32). – 322 с. – С. 202–206.
"Специфіка розгортання комунікативних практик в межах інтернет-простору." // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. – К.,2013. – С. 278–284.
"Інтернет-залежність у старшокласників" / /Практичний психолог: школа. №8/2013  ст.58-63
"Дослідження комунікативних інтренет-практик в рамках повсякденності." // Актуальні проблеми сучасної соціальної психології : матер. інтернет-конф. (20.03.2014 – 25.03.2014). – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. http://conference.pu.if.ua/forum/files/20-25032014/posohova.pdf
"Аналіз комунікативних практик користувачів інтернет-мережі" // Психологічні науки: проблеми і здобутки: збірник наук.статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Випуск 6.-К.:КиМУ,2014.-С.172-187.
"Комунікативні інтернет-практики підлітків." // Практичний психолог. Школа, №1, 2015, С. 4-9
"Специфіка групової динаміки інтернет - користувачів." // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми психології малих груп», проведеної в інтернет-форматі http://gorn.kiev.ua/group/text08.html